BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA

Đăng lúc: Thứ năm - 19/11/2015 01:28 - Người đăng bài viết: Cô Xuân
  


 UBND TỈNH BẮC GIANG
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y- DƯỢC BẮC GIANG
 
        Số: 573QĐ-YDBG
        V/v ban hành Chuẩn đầu ra
Chương trình đào tạo ngành Y sỹ,
Điều dưỡng và Dược sỹ trung cấp.     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y- DƯỢC BẮC GIANG

 
          - Căn cứ Quyết định số 158 QĐ/UBND ngày 25/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập trường Trung cấp Y- Dược Bắc Giang;
          - Căn cứ thông tư số 54/2011/BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung cấp chuyên nghiệp;
          - Căn cứ thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
          - Căn cứ hướng dẫn số 5543/BGDĐT-GDCN ngày 9 tháng 9 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn xây dựng và công bố Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Trường Trung cấp Y- Dược Bắc Giang ( Có danh mục kèm theo)
Điều 2: Căn cứ Chuẩn đầu ra đã được ban hành theo Quyết định này, các Khoa, Bộ môn liên quan có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo để đảm bảo đạt được Chuẩn đầu ra.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý học sinh, Tổ chức – Hành chính, Tài chính -  Kế toán, Công tác học sinh sinh viên, các Khoa và Bộ môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- HĐQT, BGH
- Như điều 3
- Trang Website của trường
- Lưu VT trường
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
ThS. Nguyễn Khắc Tuệ
 

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y- DƯỢC BẮC GIANG
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH: Y SỸ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-YDBG ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Y- Dược Bắc Giang)
 
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Ngành đào tạo: Y sỹ

2. Mã ngành: 42720101

3. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo

         
- Đối tượng: Tốt nghiệp THPT ( hoặc tương đương)
          - Thời gian: Đào tạo 2 năm liên tục
          - Đối tượng: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
          - Thời gian:  Đào tạo 1 năm đến 1,5 năm

II. CHUẨN ĐẦU RA
1. Kiến thức
1.1. Kiến thức đại cương
 - Nắm vững được những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-LeenNin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
 - Vận dụng được những kiến thức cơ bản của triết học  Mác-LeeNin vào việc học tập, công tác và nghiên cứu khoa học
 - Hiểu biết một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước, nắm được những kiến thức về nhà nước và hiến pháp pháp luật của Việt Nam. Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế
* Ngoại ngữ: Giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
- Tiếng Anh trình độ A
* Tin học: Có trình độ Tin học cơ bản, sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng, thư điện tử, tìm kiếm tài liệu trên Internet….
- Tin học trình độ A
- Hiểu biết nhất định về an ninh, quốc phòng.
1.2. Kiến thức chuyên môn
- Có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã  hội, y học cơ sở.
- Nắm được cơ bản về giải phẫu, sinh lý của các cơ quan, bộ phận cơ thể con người. Các yếu tố môi trường sống ảnh hưởng đến sức khỏe con người, từ đó lập kế hoạch đề ra các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Nắm được những nguyên tắc cơ bản để khám, chuẩn đoán, xử trí cấp cứu, điều trị và dự phòng các bệnh thường gặp về: Nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, bệnh truyền nhiễm và truyền nhiễm xã hội.
- Nắm được các quy định của Hiến pháp và pháp luật; chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
- Kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Có đạo đức nghề nghiệp, đủ sức khỏe, có khả năng học tập vươn lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện được việc thăm, khám, chẩn đoán, xử trí cấp cứu, điều trị một số bệnh, chứng bệnh thường gặp.
- Chỉ định đúng, kịp thời các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết giúp cho chẩn đoán và điều trị.
- Trợ giúp bác sỹ trong khám, chữa bệnh và thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh tai Trạm Y tế
- Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến Y tế cơ sở trước khi chuyển tuyến.
- Tổ chức và thực hiện được hoạt động truyền thông, tư vấn, giáo dục trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
- Thực hiện thành thạo một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền để khám bệnh, điều trị, chăm sóc người bệnh tại nhà và hướng dẫn kỹ thuật phục hồi chức năng tại cộng đồng.
- Chuyển tuyến kịp thời  các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.
- Có khả năng nắm bắt được các vấn đề sức khỏe và tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội về nội dung công tác có liên quan đến việc thực hiện các chính sách quy định của đảng, Nhà nước về chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Quản lý trạm y tế: Bảo quản thuốc, dụng cụ, trang thiết bị của trạm y tế. Thực hiện các chương trình y tế địa phương.
2.2. Kỹ năng mềm
- Tham gia giám sát, phát hiện sớm các dịch bệnh phổ biến và tổ chức phòng chống dịch.
- Tham gia lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động các dự án chương trình quốc gia về y tế dự phòng.
- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết  các vấn đề phát sinh trong công việc.
- Có khả năng diễn đạt, thuyết trình các nội dung về các chương trình y tế quốc gia.
- Có kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm, đủ tự tin khi phối hợp làm việc với các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.
- Có khả năng giao tiếp trong xã hội, hợp tác và làm việc nhóm với cán bộ y tế theo nhiệm vụ được phân công, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, có tác phong và đạo đức nghề nghiệp tốt.
3. Học tập rèn luyện Y đức
3.1. Học tập rèn luyện trong thời gian học tại trường ( Vận dụng quy chế rèn luyện học sinh, sinh viên- Quy chế 42/ 2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành)
- Có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập.
- Chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường và đơn vị thực tập.
- Tích cực chủ động, tự giác tham gia có hiệu quả các hoạt động phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác.
- Có phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng tốt.
3.2. Học tập rèn luyện y đức
- Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước, thực hiện tốt 12 điều y đức.
- Tận tụy, chăm sóc, thông cảm, ân cần. Hòa nhã, giải thích, phối hợp tốt với thân nhân người bệnh.
- Tôn trọng, chân thành, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Trung thực, khách quan, khiêm tốn, khẩn trương, nghiêm túc, thận trọng, tỷ mỷ, chính xác, khoa học và học tập nâng cao trình độ để làm chủ khoa học kỹ thuật.
- Thái độ cởi mở, thân tình, yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
- Có ý thức kỷ luật, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

III. KHẢ NĂNG CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP
- Sau khi tốt nghiệp học sinh có khả năng làm việc để được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của nhà nước và các cơ sở ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức, viên chức và người lao động theo nghề nghiệp.
- Thực hiện tốt chức trách của người cán bộ y sĩ, nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể dự thi bậc đại học theo quy chế tuyển sinh  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế

IV. CAM KẾT
- Chuẩn đầu ra và công bố chuẩn đầu ra ngành Y sỹ của nhà trường nhằm giúp gia đình, học sinh và các cơ quan, bệnh viện, trạm y tế, doanh nghiệp, phòng khám......có đầy đủ thông tin về mục tiêu đào tạo, quy trình và chất lượng đào tạo. Để phối hợp giám sát và đánh giá chất lượng đào tạo giúp trường đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu của ngành và của xã hội.
- Tập thể sư phạm nhà trường cam kết với các gia đình, cơ quan, bệnh viện, trạm y tế, doanh nghiệp, phòng khám......và các cơ quan quản lý giáo dục ( Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang) thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn đầu ra ngành Y sỹ mà nhà trường đã công bố.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Đã ký)
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         ThS. Nguyễn Khắc Tuệ
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 11
 • Khách viếng thăm: 10
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 3008
 • Tháng hiện tại: 3008
 • Tổng lượt truy cập: 4473657

Góc chia sẻ

Chuyên Ngành Đào Tạo

   
  

Ban hành

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2022

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2022

  Đọc tiếp

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2022

  Chi tiết
 • Công đoàn trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang tặng quà cho các cháu là con em cán bộ giáo viên, nhân viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

  Công đoàn trường Trung cấp Y - Dược Bắc...

  Năm 2019 cũng như các năm trước, được sự chỉ đạo...

  Đọc tiếp

  Công đoàn trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang tặng quà cho các cháu là con em cán bộ giáo viên, nhân viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

  Năm 2019 cũng như các năm trước, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã chuẩn bị và có những phần quà tặng cho các cháu là con các cán bộ giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường.

  Chi tiết
 • Bệnh viện đầu tiên khu vực phía Bắc đạt chứng nhận Vàng về điều trị đột quỵ

  Bệnh viện đầu tiên khu vực phía Bắc đạt...

  Bệnh viện đầu tiên khu vực phía Bắc đạt chứng nhận...

  Đọc tiếp

  Bệnh viện đầu tiên khu vực phía Bắc đạt chứng nhận Vàng về điều trị đột quỵ

  Bệnh viện đầu tiên khu vực phía Bắc đạt chứng nhận Vàng về điều trị đột quỵ

  Chi tiết
 • Trường Trung Cấp Y - Dược Bắc Giang tổ chức chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

  Trường Trung Cấp Y - Dược Bắc Giang tổ...

  Ngày 19/10/2018, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu...

  Đọc tiếp

  Trường Trung Cấp Y - Dược Bắc Giang tổ chức chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

  Ngày 19/10/2018, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu trường Trung Cấp Y - Dược Bắc Giang tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018)

  Chi tiết
 • Bức thư quý của Bác Hồ được trao cho ngành y tế

  Bức thư quý của Bác Hồ được trao cho...

  Bản sao thư có chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi...

  Đọc tiếp

  Bức thư quý của Bác Hồ được trao cho ngành y tế

  Bản sao thư có chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế đầu năm 1955 đã được trao cho ngành y tế ngay trước thềm kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

  Chi tiết
 • NHỮNG CÂU CHUYỆN RẠNG DANH NGÀNH Y TẾ TRONG NĂM 2017

  NHỮNG CÂU CHUYỆN RẠNG DANH NGÀNH Y TẾ...

  Năm 2017, ngành Y tế có hàng loạt các sự kiện được...

  Đọc tiếp

  NHỮNG CÂU CHUYỆN RẠNG DANH NGÀNH Y TẾ TRONG NĂM 2017

  Năm 2017, ngành Y tế có hàng loạt các sự kiện được dư luận quan tâm, trong đó có những câu chuyện thấm đẫm tình người, rạng danh ngành Y tế

  Chi tiết
 • Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang khai giảng năm học 2017-2018 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang khai...

  Đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với thầy và...

  Đọc tiếp

  Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang khai giảng năm học 2017-2018 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  Đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với thầy và trò Nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh và mọi miền đất nước

  Chi tiết
 • Những người Thầy nổi tiếng nhất trong ngành Y

  Những người Thầy nổi tiếng nhất trong...

  Giáo viên và thầy thuốc là hai nghề thiêng liêng...

  Đọc tiếp

  Những người Thầy nổi tiếng nhất trong ngành Y

  Giáo viên và thầy thuốc là hai nghề thiêng liêng mà xã hội vinh danh bằng chữ “Thầy”. Hãy cùng tưởng nhớ những người Thầy nổi tiếng nhất trong nghề Y.

  Chi tiết
 • Đại hội Công đoàn trường Trung cấp Y- Dược Bắc Giang nhiệm kỳ 2017 - 2022

  Đại hội Công đoàn trường Trung cấp Y-...

  Đọc tiếp

  Đại hội Công đoàn trường Trung cấp Y- Dược Bắc Giang nhiệm kỳ 2017 - 2022

  Chi tiết
 • QUY ĐỊNH MỚI LIÊN THÔNG Y DƯỢC PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

  QUY ĐỊNH MỚI LIÊN THÔNG Y DƯỢC PHẢI CÓ...

  Theo Quyết định số 18/2017 của Thủ tướng chính phủ...

  Đọc tiếp

  QUY ĐỊNH MỚI LIÊN THÔNG Y DƯỢC PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

  Theo Quyết định số 18/2017 của Thủ tướng chính phủ mới ban hành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đối với tất cả các ngành đặc biệt là các ngành đào tạo sức khỏe như y dược. Theo đó quy định liên thông lên Đại học Y dược phải có chứng chỉ hành nghề mới đủ điều kiện.

  Chi tiết
 • Quyết định 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

  Quyết định 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng...

  Đọc tiếp

  Quyết định 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

  Chi tiết
 • Thủ Tướng quyết định 'Siết' tuyển sinh liên thông khối ngành Y-Dược

  Thủ Tướng quyết định 'Siết' tuyển sinh...

  Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính...

  Đọc tiếp

  Thủ Tướng quyết định 'Siết' tuyển sinh liên thông khối ngành Y-Dược

  Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

  Chi tiết
 • Tuyển sinh Trung cấp năm 2017

  Tuyển sinh Trung cấp năm 2017

  Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang thông báo...

  Đọc tiếp

  Tuyển sinh Trung cấp năm 2017

  Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang thông báo tuyển sinh năm 2017.

  Chi tiết
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016- 2017 VÀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016- 2017 VÀ KỶ...

  Trong không khí toàn ngành Giáo dục tưng bừng kỷ...

  Đọc tiếp

  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016- 2017 VÀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

  Trong không khí toàn ngành Giáo dục tưng bừng kỷ niệm ngày lễ tôn vinh các Nhà giáo, sáng ngày 18/11/2016 Trường Trung cấp Y-Dược Bắc Giang long trọng tổ chức khai giảng năm học 2016-2017 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

  Chi tiết
 • Tin mới đào tạo trung cấp ngành Y tế

  Tin mới đào tạo trung cấp ngành Y tế

  THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ KHẲNG ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ...

  Đọc tiếp

  Tin mới đào tạo trung cấp ngành Y tế

  THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ KHẲNG ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Y TẾ VẪN TỒN TẠI TRONG HỆ THỐNG Y TẾ CỦA VIỆT NAM.

  Chi tiết