Trang chủ / Phòng hành chính – tổng hợp

Phòng hành chính – tổng hợp

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

A. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: Xây dựng bộ máy tổ chức, quản lý Nhà trường; Công tác Hành chính-tổng hợp. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công nhân viên; Công tác tổng hợp; Hành chính; Văn thư, lưu trữ, lễ tân và đối ngoại.

B. Những nhiệm vụ chủ yếu

I. Công tác tổ chức:

 1. Nghiên cứu đề xuất việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và nhân sự của các tổ chức trong Nhà trường, giúp Hiệu trưởng xây dựng qui định về hoạt động của bộ máy hành chính Nhà trường;
 2. Lập kế hoạch về lao động và biên chế; Đề xuất: sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.
 3. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân viên phù hợp yêu cầu phát triển của trường.
 4. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các biểu mẫu hành chính, nội quy, quy chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển.
 5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên: đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn; Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
 6. Tổ chức, quản lý lưu trữ hồ sơ lý lịch của cán bộ, công nhân viên của trường, bổ sung nhận xét, thống kê cán bộ – công nhân viên hàng quí, hàng năm;
 7. Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công nhân viên, thi đua, khen thưởng của trường.
 8. Cấp các loại giấy chứng nhận và các loại giấy tờ khác về tổ chức cho cán bộ, công nhân viên và các đơn vị trong trường thuộc phạm vi đã được Hiệu trưởng quy định.

II. Công tác hành chính:

 1. Giúp Hiệu trưởng giám sát, theo dõi việc tổ chức và thực hiện công tác quản lý hành chính trong mọi hoạt động của Nhà trường.
 2. Thực hiện công tác tổng hợp; Hành chính; Văn thư, lưu trữ, tổ chức in ấn phục vụ cho các hoạt động của trường. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; Tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời.
 3. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ công nhân viên; Sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng.
 4. Hướng dẫn khách, học viên, sinh viên (khi có nhu cầu) đến đúng địa chỉ cá nhân, đơn vị có trách nhiệm;