Trang chủ / Phòng đào tạo

Phòng đào tạo

I. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác đào tạo.

2. Nhiệm vụ

 1. Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của nhà trường.
  • Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.
  • Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.
  • Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.
  • Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định.
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
 2. Thực hiện các công việc giáo vụ

  • Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý cấp trên và hiệu trưởng.
  • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.